Ioannes Beriotes, epi ton oikeiakon

L XI

Ἰωάννῃ

ID: Ioannes 20503