Ioannes (?) Argyros, imperial protospatharios epi tou Chrysotriklinou

L X / E XI

Ἰωάννῃ (Cheynet: Argyroi 13)

ID: Ioannes 20584