Kosmas, protospatharios epi tou koitonos and praipositos

XI

Κοσμᾶς

ID: Kosmas 20104