Leon Moukatos, imperial protospatharios epi tou manglabiou

L X / E XI

Λέοντι

ID: Leon 20304