Leontakes, topoteretes of the Hikanatoi of Orient

E / M XI

Λεοντάκης (Seyrig 154)

ID: Leontakes 20101