Michael Marachas (?), protospatharios epi tou Chrysotriklinou

XI

Μιχαήλ

ID: Michael 20160