Michael Grispos, patrikios praipositos vestes epi tou koitonos and epi tou vestiariou

M XI

Μιχαήλ

ID: Michael 20177