Michael [...], protospatharios epi tou Chrysotriklinou and exaktor

XI

Μιχαήλ

ID: Michael 20302