Michael Anthemiotes, spatharokandidatos epi tou Crysotriklinou and episkeptites

E / M XI

Μιχαήλ

ID: Michael 20407