Nikephoros Dekanos, kouropalates and anagrapheus of Nis

L XI / E XII

Νικηφόρον τὸν τοῦ Δεκανοῦ (Skoulatos 148, DO I.32.1)

ID: Nikephoros 20107