Nikephoros Diabatenos, praipositos and anagrapheus of Kibyrraioton

M / L XI

Νικηφόρον

ID: Nikephoros 20150