Nikephoros Arianites, patrikios

L XI

(Νικηφόρος)

ID: Nikephoros 20208