Niketas, protovestes and krites of Anatolikon

XI

Νικήτᾳ (DO III.86.32)

ID: Niketas 20155