Niketas, metropolitan of Lakedaimonia

XI

Νικήταν

ID: Niketas 20158