Niketas, imperial protospatharios and asekretis

E XI

Νικήτᾳ

ID: Niketas 20159