Niketas Choriates, imperial protospatharios and epi ton oikeiakon

L X / E XI

Νικήτᾳ

ID: Niketas 20171