Niketas ho tou Kataphlorou, ek prosopou of Thrakesion for the cavalry

XI

Νικήτᾳ (DO III.2.7)

ID: Niketas 20195