Niketas, anagrapheus of Opsikion

E / M XI

Νικήτᾳ (BBÖ II.115)

ID: Niketas 20221