Nikolaos, imperial protospatharios and asekretis

XI

Νικολάῳ

ID: Nikolaos 20148