Nikolaos, imperial protospatharios epi tou Chrysotriklinou and epi ton deeseon

E / M XI

Νικολάῳ

ID: Nikolaos 20174