Nikolaos Angoures, imperial protospatharios

L X / E XI

Νικολάῳ

ID: Nikolaos 20181