Nikolaos Hexamilites

E / M XII

(ὁμώνυμον) (Wassiliou 20)

ID: Nikolaos 20185