Nikolaos, spatharokandidatos and chrysoteles of Thrakesion

L X / E XI

Νικολάῳ (DO III.2.4)

ID: Nikolaos 20186