Nikolaos, epi tou manglabiou and anagrapheus of Charsianon

XI

Νικολάῳ (DO IV.40.2)

ID: Nikolaos 20206