Nikolaos, anthypatos patrikios protospatharios and strategos of Anatolikon

XI

Νικολάῳ

ID: Nikolaos 20252