Soulaios (?), protospatharios and strategos of Seleukeia

XI / XII

Σουλαῖος

ID: Soulaios 20101