Stephanos, protospatharios epi tou Chrysotriklinou and katepano of Vaspurakan

M XI

Στεφάνῳ

ID: Stephanos 20167