Theodoros Skleros, vestes and oikistikos

L XI

Θεοδώρῳ

ID: Theodoros 20136