Theodoros Chryselios, protospatharios and domestikos of Optimaton

E / M XI

Θεοδώρῳ (DO III.71.12)

ID: Theodoros 20219