Theodoros, imperial protospatharios epi tou Chrysotriklinou

L X / E XI

Θεοδώρῳ

ID: Theodoros 20288