Theodotos, metropolitan of Sebasteia

M XI

Θεοδότῳ

ID: Theodotos 20107