Theoktistos, metropolitan of Amorion

XI / XII

Θεοκτίστῳ

ID: Theoktistos 20101