Tornikios Aporos (?), protospatharios and strategos of Cappadocia

XI

Τορνίκιος (DO IV.43.12)

ID: Tornikios 20101