Petzeas, doux of Ephesos, governor of Laodikeia

L XI / E XII

τὸν Πετζέαν (Skoulatos 168)

ID: Anonymus 15113