Niketas Chalintzes, envoy to William Jordan, count of Tripoli

L XI / E XII

Νικήταν τὸν Χαλίντζην (Skoulatos 154)

ID: Niketas 15001