Atzokometes, who acted as guarantor for epitropoi

L X / E XI

Ἀτζοκομήτην

ID: Anonymus 12222