Arsenios, hegoumenos of Neakitou on Athos

M XI

Ἀρσένιος

ID: Arsenios 110