Basileios ho tou Lazarou, klerikos and archidiakonos at Thessalonike

E XII

Βασιλειος

ID: Basileios 224