Ioannikios, hegoumenos of Hagioi Apostoloi Glossion on Athos

M / L XI

Ἰωαννήκῆος

ID: Ioannikios 118