Nikolaos, spatharokandidatos and strategos (of Strymon?)

E / M XI

Νικόλαον

ID: Nikolaos 232