Theodoretos, hegoumenos of Aristodoulou on Athos

L XII

Θεοδώριτος

ID: Theodoretos 102