Thomas, monk at Kalyka on Athos

M / L XI

Θῶμας

ID: Thomas 113