Chrysaphes Tsikalas, paroikos of Nea Mone at Kalothekia

M XI

Χρυσάφης

ID: Chrysaphes 101