Libanos tou Anephantare, paroikos of Nea Mone at Kalothekia

M XI

Λιβανός

ID: Libanos 101