Symeon Polites, hegoumenos of Theotokos on Athos

E / M XI

Συμεών

ID: Symeon 132