Nikephoros Dokeianos

E XI

Nichiforus

ID: Nikephoros 10101