Nikolaos, archbishop of Bari

E XI

Nicolaus

ID: Nikolaos 10101