Theoktistos Baklekas, protospatharios

E XI

Θεοκτίστου

ID: Theoktistos 13101