Akindynos, kleisouriarches of Seleukeia

E / M XI

Ἀκινδύνῳ

ID: Akindynos 20105