Anastasios, metropolitan of Side

L X / E XI

Ἀναστασίῳ

ID: Anastasios 20118